E-poe klienditeenindus:
iga päev 10.00-17.30,
E-post: info@asoul.ee

Tingimused

Internetikaupluse üldtingimused


1. Üldsätted
1.1. Käesolevad tingimused kehtivad nende õigussuhete valdkonnas, mis tekivad ostja ja internetikaupluse
www.asoul.ee vahel kaupade ostmisel konkreetsest internetikauplusest.
1.2. Internetikauplusest kaupade ostmisel tekkivaid õigussuhteid reguleeritakse Eesti Vabariigis kehtivate seadustega. 

2. Hind
2.1. Internetikaupluse hinnad kehtivad kuni arvel osutatud maksetähtajani. 
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. 
2.3. Ostetud kaupade hinnale lisatakse kättetoimetamise maksumus, kui ostja on selle teenuse valinud. 
2.4. Toodete hinnad on eurodes.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorv luuakse hetkel, mil ostja vajutab lingile „Lisada ostukorvi“. 
3.2. Ostukorvis olevate kaupade kogust võib ostja muuta lahtris „Kogus“. Tellimuse vormistamiseks tuleb vajutada lingile „Vormistada tellimus“, et jõuda tellimuse vormistamise leheküljele.
3.3. Tellimuse vormistamise leheküljel tuleb sisestada nõutavad andmed, valida teenused ning vajutada nupule „Esitada tellimus“, misjärel suunatakse ostja leheküljele „Tellimusinfo“.
3.4. Leheküljel „Tellimusinfo“ peab ostja kontrollima sisestatud andmete õigsust ning tasuma talle sobival viisil.

4. Kauba eest tasumine
4.1. Tasumiseks tuleb valida sobiv makseviis leheküljel „Tellimusinfo“. Arve, mille alusel kauba eest tasutakse, saadetakse automaatselt ostjale e-posti vahendusel tellimuse kinnitamiseks.
4.2. Kauba eest saab tasuda järgmisel viisil: 
– internetipanga kaudu;
– krediitkaardiga. 
4.3. Arve loetakse makstuks hetkest, mil arvel osutatud summa on laekunud internetikaupluse pangakontole.

5. Kauba kohaletoimetamine
5.1. Kaup toimetatakse kohale päeval ja kellaajal, mis on eelnevalt kooskõlastatud e-maili või telefoni teel, mille numbri on ostja märkinud tellimuse vormistamisel. 
5.2. Kui ostja tellitud kaup ei ole saadaval ning selle kohaletoimetamine kokkulepitud aja jooksul ei ole võimalik, teavitatakse tekkinud olukorrast ostjat kontakttelefoni teel või e-postiaadressil, mille ostja on märkinud tellimuse vormistamisel, 2 tööpäeva jooksul alates arve tasumisest vastavalt punktile 4.3. Ühtaegu tehakse teatavaks tellitud kauba kohaletoimetamise ligikaudne tähtaeg. Kui ostja otsustab pika kohaletoimetamisaja tõttu tellimusest loobuda, on tal õigus see tühistada (vt lähemalt punktid 6.1 ja 6.3), ning tellimuse eest tasutud summa tagastatakse. 
5.3. Internetikauplus ei vastuta kaupade kohaletoimetamise viibimise ja tekkinud arusaamatuste eest, kui viivitused ja arusaamatused on tingitud ostja tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. 
5.7. Internetikauplus lähetab ostjale kauba koos saatelehega. Enne saatelehele allakirjutamist soovitatakse ostjal vaadata üle kaupade pakend ning teha selle väliste vigastuste korral saatelehele sellekohane märge. Kui ostja avastab vigastatud pakendis kahjustatud kaupu, tuleb sellest teatada e-posti teel aadressil
info@asoul.ee . Internetikauplusest lähetatud kahjustatud kaup, mis on vigastatud pakendis, asendatakse uuega.

6. Tellimuse tühistamine ja kauba tagastamine
6.1. Ostjal on pärast kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist, õigus tühistada tellimus (v.a eritellimus), saates e-postiaadressile
info@asoul.ee sellekohase sisuga teate koos arve ja tellimuse numbriga, samuti oma arvelduskonto numbriga. 
6.2. Pärast kauba kättesaamist on tarbijal vastavalt võlaõigusseadusele (VÕS) õigus 14 päeva kaubaga tutvuda . Tarbijal on õigus ilma põhjuseta 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist loobuda oma tellimusest (v.a eritellimus) ning tagastada ostetud kaup, vormistades sellekohase avalduse. Avaldus tuleb esitada e-posti teel aadressile
info@asoul.ee. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui kaup oli defektne või ei vastanud tellitule. 
6.3. Kui tellimus tühistatakse juhul, mis on sätestatud punktiga 6.1, või kui tellimusest loobutakse juhul, mis on sätestatud punktiga 6.2, tagastatakse kauba eest tasutud summa (koos transpordikuludega, kui transport telliti internetikaupluses) ostjale tema osutatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul tellimuse tühistamise hetkest või tellimusest loobumise kohta käiva teate kättesaamisest, välja arvatud juhtumid, mis on sätestatud käesolevate tingimuste punktiga 6.4.
6.4. Kui tagastatud kauba seisukord on halvenenud ja selle põhjuseks on olnud kauba ebaotstarbekas kasutamine, on internetikauplusel õigus arvata kauba vähenenud maksumus maha summast, mille ostja on kauba eest tasunud ja mis kuulub tagastamisele. Mahaarvestuseks saadab internetikauplus ostjale sellekohase teate tema tellimuse vormistamisel märgitud e-posti aadressile. Kui ostja ei ole nõus teates osutatud maksumuse vähendamisega, on tal õigus kaasata kauba maksumuse vähendamise hindamiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jäävad selle poole kanda, kelle seisukoht osutus silmnähtavalt põhjendamatuks.
6.5. Internetikauplus jätab endale õiguse mitte tühistada tellimust ja mitte võtta ostetud kaupa tagasi, kui tegemist on eritellimusega. Eritellimusel tehtud mööbel – see on mööbel,mis on valmistatud vastavalt teie soovitud mõõtudele ning teie soovitud kanga ja jalgadega. 

7. Garantii ja nõuetele mittevastava kauba tagastamine
7.1. Internetikauplus vastutab kaupade nõuetele mittevastavuse ja nende puuduste eest, mis selgitatakse välja 24 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise hetkest. 
7.2. Internetikauplus ei vastuta: 
– kauba seisukorra halvenemise ja kahjustamise eest ostja süü läbi; 
– puuduste eest, mis on tekkinud kauba ebaõige kasutamise tagajärjel; 
– kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalisel kasutamisel. 
7.3. Kui avastatakse kauba mittevastavus nõuetele või selle puudused, peab ostja saatma pretensiooni e-posti aadressile
info@asoul.ee hiljemalt 2 kuu jooksul kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest. Kui nimetatud tähtajast ei peeta põhjendamatult kinni, kaotab ostja õiguse osutada sellele, et kaup ei ole nõuetekohane. 
7.4. Juhul kui kaup ei vasta nõuetele või see on puudustega, on ostjal õigus nõuda kauba asendamist nõuetekohase ja puudusteta kaubaga või loobuda tellimusest ning tagastada nõuetele mittevastav kaup internetikaupluse kulul. 
7.5. Juhul kui nõuetele mittevastav kaup tagastatakse, kantakse selle eest tasutud summa (koos transpordikuludega, kui transport telliti internetikaupluses) ostja osutatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul tellimusest loobumise ja kauba tagastamise kohta käiva teate kättesaamisest. Vastus ostja pretensioonile saadetakse kirjalikult 15 päeva jooksul.

NB! PÖÖRAME TEIE TÄHELEPANU,et toodete pildil olev värv võib tegelikkusest mingil määral erineda, kuna erinevad seadmed näitavad värve erinevalt!

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Internetikauplus ja ostja vastutavad käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest neil juhtudel ja selles ulatuses, mis on sätestatud Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.
8.2. Internetikauplus ei kanna vastutust ostjale tekitatud kahju või kauba kohaletoimetamise viibimise eest, kui see kahju või viivitus on tingitud asjaoludest, mida internetikauplus ei saanud mõjutada või mida internetikauplus ei võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Isikuandmed ja nende kasutamine
9.1. Ostja kõiki isikuandmeid, mis on saanud teatavaks seoses internetikaupluse külastamise või ostude sooritamisega, peetakse konfidentsiaalseks teabeks. Soovi korral on ostjal õigus nõuda oma andmete eemaldamist internetikaupluse andmebaasist.
Pankadega andmete vahetamisel kasutatav kodeeritud kanal tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide ohutuse. Internetikauplusel ei ole neile juurdepääsu. 
9.2. Internetikaupluse teenuste kasutamise ja ostude sooritamise korral küsib internetikauplus ostjalt ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kauba ostmisel tellimuse täitmiseks. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks ja töötlemiseks.
9.3. Isikuandmed, mille internetikauplus on saanud oma käsutusse, kantakse vastavasse ostjate registrisse ning neid kasutatakse müügiteenuste osutamiseks ja turunduseesmärkidel.
9.4. Registreeritud isikuandmete hulka kuuluvad tellimust puudutavad andmed: isikukood, ostja perekonna- ja eesnimi; elukohaandmed: tänav, maja ja korteri number, linn/asula; telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise viis, makseviis, nõusolek tingimustega, nõusolek äripakkumiste ja märkustega, mis on saadetud e-postiga.
9.5. Ostjate kõiki isikuandmeid, mis on saadud seoses internetikaupluse külastamise ja ostude sooritamisega, peetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks. Isikuandmete edastamisel kasutatav šifreeritud kanal tagab isikuandmete ja pangarekvisiitide ohutuse.
9.6. Ostja isikuandmed, mis on vajalikud kauba ostjale kättetoimetamiseks, antakse üle postiteenuseid osutavale ettevõttele.
9.7. Internetikauplus kinnitab käesolevaga, et isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate ohutusvahenditega, ning kohustub mitte loovutama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.8. Internetikauplus jätab endale õiguse edastada ostjate kohta käivaid isikuandmeid selleks seaduslikku õigust omavale isikule, kes töötleb isikuandmeid oma ametikohustusi täites seadusega ettenähtud korras, samuti isikule, kellel on selleks seadusega kinnitatud õigus, ning seda tehakse ostja või kolmanda isiku vabaduse, tervise ja elu kaitsmiseks.
9.9. Ostjal on õigus kontrollida oma isikuandmeid, samuti muuta neid või esitada palve andmete registrist eemaldamiseks.
9.10. Tellimuse vormistamisel annab klient ühtaegu internetipangale nõusoleku tellimuse kinnituse saatmiseks märgitud e-postiaadressile.

10. Muud tingimused
10.1. Küsimustes, mis ei ole eraldi määratletud käesolevate tingimustega, tuleb juhinduda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. 
10.2. Vaidlused, mis on tekkinud ostja ja internetikaupluse vahel seoses tellimuse ja internetikaupluse kaudu sooritatud ostuga, lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui üksmeelt ei ole võimalik saavutada, on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks tarbijakaitseameti poole. Ostja võib kasutada ka Euroopa Liidu internetiplatvormi, mille abil lahendatakse tarbijavaidlusi. 
10.3. Internetikauplus saadab uudiseid ja pakkumisi ostja e-postiaadressile ainult tema nõusolekul. Ostjal on õigus neist igal ajal keelduda.
10.4. Internetikauplusel on internetikeskkonna parema ja ohutuma kasutamise huvides õigus muuta ja täiendada käesolevaid tingimusi ja oma hinnakirja. Kõik muudatused ja täiendused avaldatakse internetikaupluse koduleheküljel ja need jõustuvad avaldamise hetkest. Kui ostja on esitanud tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse talle tingimusi, mis kehtisid tellimuse esitamise ajal.